Author: somt922
耶路撒冷聖城遊
「耶路撒冷」喺希伯嚟語中係「和平之城」噉解,三千年歷史讓佢成為猶太教、基督教和伊
Three Days in Darwin
達爾文Darwin,澳洲嘅北領地Northern Territory最大城市&#