✈️飛往芬蘭#搵「真」聖誕老人#睇「真」極

Author: JM95
December 24, 2018

我由細到大,每年聖誕節都有一個小小既夢想,就係可以見到聖誕老人,我終於係今年年尾實現到尼個夢想,飛到芬蘭羅瓦涅米既聖誕老人村搵「真」聖誕老人,一個地球上最有聖誕氣氛既地方!

🎄跨越北極圈線🎄

聖誕老人村入口位置既地上畫有一條粗白色線,寫住北緯66度33分,其實尼條線正係北極圈既分界線,過了這條線以北既地方便屬於北極範圍。

北極圈分界線

入夜後既聖誕老人村又有別一番景象❤️

🎅去聖誕老人辦公室同聖誕老人拍照🎅

同聖誕老人影相係要付出代價既,排隊等影相排左45分鐘分鐘,所以建議一去到最好影左相先。

聖誕老人辨公室的禮品店❤️

聖誕老公公好nice,問我想要咩聖誕禮物,哈哈。同佢握手就發現佢隻手大我3、4倍,好誇張。

佢哋有兩個方案揀,如果想要hard copy 就32歐,會比一張大相你。貴少少可以揀要soft copy,45歐包兩張相丶一段你同聖誕老公公見面時既video。

✉️聖誕老人郵局寄一張北極圈名信片✉️

就算你冇旅行寄明信片既習慣都強烈建議你揀幾張特別既明信片同郵票,寫上你既祝福,然後蓋上北極圈郵戳,由聖誕老人郵局寄比你既家人同朋友。注意番,聖誕老人郵局有兩個信箱,黃色信箱投既信會及時寄出,而紅色信箱投既信則在聖誕節才送出。

一入門口就可以見到尼幅世界地圖🗺️

郵局擺放住來自世界各地既信件✉️

大家都好緊湊咁寫緊postcard😂

郵局內有幾款郵票可以揀,款款都好靚,1.6歐一張。


結束左 Rovaniemi既二日一夜之後,我就揀左坐巴士到Inari 追極光,因為Inari靠北,見到極光機會高好多,不過車程較耐,約五小時。

我住三晚既小木屋🏡,尼間屋真系好正,門口行出去吾洗一分鐘就到湖邊,抬頭就可以見到極光。

結冰既湖面竟然有架水上飛機,絕對係影相好道具😂

Inari 隨便影已經好靚,冰雪既世界❄️

三日我都冇安排行程,夜晚睇極光,日照時間就去附近影下相,每日十一點先天光,但兩點就開始入夜,得三個鐘既影相時間。

發呆……

其實我住小木屋既第一丶二晚都見到極光,不過我吾識影極光,所以最後比較成功既得尼張,不過極光既震撼我已經記落左腦海裏面,好感動又好幸福❤️

一早起身等Inari 既第一道曙光,不過天氣好凍,隻腳企左半個鐘就好似變冰咁。

天然既溜冰場,有對溜冰鞋就perfect 🤣

我太愛Inari 啦,我一定會再去😍

#寫出你遊歷 及 #hutchgo資助旅費1000蚊

Spread the love

About the author

Leave a reply

You must be logged inlogged in to post a comment.