Tag: 澳洲東岸
[澳洲] 十四日反轉澳洲東岸 走進世中心!
喺香港搭直航去澳洲,平時無五千都搞唔掂,但作為學生哥旅費有限,梗係慳得一蚊得一蚊